Domov
O občini
Organi občine
Občinski predpisi
Vloge in obrazci
Natečaji in razpisi
Področja delovanja
Društva v občini Makole
Novice
Forum
Kontakt
Katalog infor. javnega značaja
Povezave
LOKALNE VOLITVE 2010

Oblikovanje in izdelava: J. KaljunStališča do pripomb - OPPN JE1
petek, 30 maj 2014
Občina Makole na podlagi 6. odstavka 50. člena  Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12) objavlja stališča do pripomb podanih med javno razgrnitvijo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora JE1 - območje sanacije razpršene gradnje Jelovec:


1. Pripomba na cesto med predvidenima parcelama št. 8 in št. 10. Lastnik se ne strinja s tem, da se s cesto posega na njegovo parcelo. Cesta naj se pomakne navzdol ali ukine.
Pripomba se delno upošteva. Predvideno širjenje zemljišča za dovozno cesto se bo enakomerno porazdelilo med obe sosednji zemljišči (parc. št.8 in 10). V skladu s pripombo št. 6 bo odlok korigiran na način, da se lahko dostopi do posameznih zemljišč zagotovijo s vpisom stvarne služnosti v zemljiško knjigo.

2. Pripomba, da naj se gradbena linija pomakne za 1 meter nižje.
Pripomba se upošteva.

3. Pripomba, da bo zemljišče za cesto ob predvidenih parcelah št. 8 in št. 10 za prenos v javno dobro potrebno odkupiti.
Način prenosa zemljišč v javno dobro ni predmet OPPN. Prenos zemljišč v javno dobro se bo urejal skladno z zakonodajo po sprejemu OPPN.


4. Predlog, da se predvidi direkten izvoz iz obstoječe lokalne ceste na predvideni parceli št. 1 in 2.
Pripomba se upošteva.

5. Predlog, da se dovoz za predvideni parceli št.  3 in 4 premakne za 1m proti predvideni parceli št. 2.
Pripomba se upošteva

6. Podana je pripomba, da je treba v odlok zapisati, da se lahko dostopi zagotovijo tudi z služnostmi.
Pripomba se upošteva
 
Vreme v Makolah

Makolski utrinki
u-07.jpg

Prijava

Ste pozabili geslo?
Registracija Ustvari nov uporabniški račun